Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла - садок № 89 "Кульбабка" загального типу
Наш дитячий садок

 

Наш дитячий садок – веселий дім, не замовкає сміх у нім,

А маляток, як  квіток! Завітайте в наш садок! 

 

 

ЗМІСТ  ТА  НАПРЯМКИ  ДІЯЛЬНОСТІ

 

Педагогічний колектив втілює в життя державну політику в галузі освіти, а саме:

 • забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, державних програм;
 • здійснює роботу за сукупністю базового та варіативних компонентів, що передбачає роботу за профілем, парціальними програмами.

 

Головною метою  закладу є  забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створенні умов для їх всебічного розвитку кожної дитини як соціально-компетентної особистості, здатної в майбутньому здійснювати самостійний вибій і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях.

Функціонування дошкільного навчального закладу забезпечено такими умовами:

 • розвиненою матеріально-технічною базою, що дозволила створити єдиний розвивальний, корекційно-відновлювальний простір;
 • достатнім професійним рівнем педагогічного колективу і тісним співробітництвом з міською методичною службою, садками міста, іншими закладами (школа, дитяча бібліотека, школа мистецтв);
 •  моделюванням педагогічного процесу на основі сучасних освітніх програм, технологій, які стимулюють інноваційний процес.

 

 

Пріорітетний напрямок діяльності дошкільного закладу на 2020 – 2025 роки залишити:

Гуманітарний – національно - патріотичний

   З метою: забезпечення фізичного, психічного, духовного  здоров’я дітей, всебічний розвиток гармонійної, духовно – розвинутої, фізично- здорової,  життєво – компетентної, творчої, інтелектуально  розвинутої особистості  в умовах суб'єктивно - особистісного взаємодії педагога з дитиною, виховання у дітей любові до України, рідної мови , поваги до народних традицій, звичаїв та духовних цінностей.

 

Мета конкретизується  сукупністю  взаємопов’язаних  завдань:

 • забезпечення сприятливих матеріально – технічних, санітарно – гігієнічних та педагогічних умов для надання якісної дошкільної освіти;
 • забезпечення своєчасної та змістовної системи підвищення  теоретичного рівня  та фахової майстерності педагогів, забезпечення умов для розкриття творчого потенціалу, їх самореалізації та самовираження;
 • організація освітньої та оздоровчо-профілактичної роботи з дітьми  на основі особистісно-орієнтованого навчання і з урахуванням індивідуальних здібностей, з метою забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психологічних та фізичних особливостей;
 • оптимізація  інноваційної  діяльності і її ресурсне забезпечення. 

 

Напрямки роботи ДНЗ на 2020 – 2025 роки:

 • активізація  інтелектуальної діяльності дітей як умова розвитку особистості;
 • формування комунікативно – мовленнєвої компетентності  дітей на засадах національно патріотичного виховання;
 • забезпечення фізичного, психічного, духовного  розвитку дітей  шляхом залучення дітей до здорового способу життя в умовах дошкільного навчального закладу та сім’ї.

 

Дошкільний заклад несе відповідальність перед батьками, суспільством і державою за:

ü забезпечення відповідного рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, обсягу та рівня;

ü дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

Дошкільний вік – час активної соціалізації дитини, розвитку спілкування з дорослими та однолітками, пробудження моральних та естетичних почуттів, входження в культуру. Ефективним шляхом всебічного гармонійного розвитку особистості є залучення дошкільників до художньо-естетичної діяльності, яка включає зображувальну, музичну, театралізовану, художньо-мовну діяльність. Ці види діяльності виконують функцію позитивно-емоційного збагачення, викликають емоції радості, захоплення, натхнення, витісняють тривожність, напругу, почуття безпорадності. Художньо-естетична діяльність задовольняє гостру потребу дітей у самовиявленні і є одним із найулюбленіших занять. У цьому виді діяльності дошкільники виявляють високу зацікавленість і, що важливо, невелику стомлюваність. Ці фактори позитивно впливають на емоційний стан, загальний психічний розвиток дитини і разом з тим ця діяльність – є засобом всебічного розвитку дитини. На цих підставах був обраний пріоритетний - художньо-естетичний напрямок роботи дошкільного навчального закладу.

 

Педагогічний колектив дошкільного закладу став на шлях пошуку нових  підходів до створення такого середовища, такої системи розвивальних стосунків, які б сприяли рішенню приорітетного напрямку роботи та збагачували світ дітей і стимулювали їхню різноманітну творчу діяльність.

Головними завданнями  діяльності колективу повинні стати:

 • впровадження  в практику роботи інноваційних технологій Н. Гавріш  «Художнє слово та дитяче мовлення», «Технологія формування інформаційно -  ігрової творчості», А.М. Богуш, Н.В. Гавріш «Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності»,  «Логічні блоки З.Дьєнеша»,  «Казкові лабіринти гри» В.Воскобович, Г.С. Альтшуллер   «Теорія розв’язання  инахідницьких завдань», «Безмежний світ LEGO»   Рома О. Ю., Борук О. П., Б. Нікітін «Технология интегрированного обучения и воспитания»;
 • створення сприятливого  розвивального життєвого простору який буде забезпечувати розвиток, виховання і навчання дітей, реалізацію інтелектуальних, мовленнєвиї, культурних, творчих напрямків роботи ДНЗ;
 • формування  емоційного  досвіду дошкільників через  стимулювання  комунікативно – мовленнєвої  діяльності на засадах національно – патріотичного виховання та свідомого ставлення до рідної мови;
 • сприяння розширенню кругозору дітей та формування любові до культурного спадку свого народу, зацікавленості до культурних цінностей міста, почуття поваги до його мешканців;
 • забезпечення інтегрованого, особисто - орієнтованого підходу  до організації  навчально – виховного процесу з данних проблем та системне підвищення якості дошкільної освіти на інноваційній основі;
 • розвиток профільної спрямованості закладу, зміна  напрямку діяльності групи № 2 з екологічного на математичний;
 • формування життєвої компетентності дітей через розвиток  пізнавльно – практичної та самостійної інтелектуальної  діяльності дошкільників;
 • впровадження нових форм, методів та засобів роботи для підвищення пізнавальної активності дітей;
 • забезпечення взаємодії з батьками через роботу гостьової «Театральна вітальня», «Школа мовленнєвої творчості», «Маленькі фантазери», усний журнал «Дружна сім’я – гарний і я»;
 • забезпечення сприятливих матеріально – технічних, санітарно – гігієнічних та педагогічних умов для формування  здорового способу життя;
 • організація освітньої та оздоровчо-профілактичної роботи з дітьми  на основі особистісно-орієнтованого навчання і з урахуванням індивідуальних здібностей у становленні цілісної особистості.

 

       Навчальний план дошкільного навчального закладу № 89 враховує вимоги Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305, наказів Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 р. №257 «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу», від 28.10.2008 р. №985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров`я дітей у дошкільних навчальних закладах», інструктивно-методичних листів.

       Він складається з інваріантної  частини, що забезпечує компетентність дитини відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти в Україні та варіативної частини, в якій передбачаються індивідуальні та групові заняття за варіативними програмами. Варіативна частина розроблена відповідно до Статуту та з урахуванням запитів батьків до індивідуальних потреб дитини.

      В центрі уваги дошкільного закладу є дитина, її кількісні та якісні зміни, що відбуваються з нею від народження до 6 (7) років і втілюються в різних формах та видах діяльності на різних вікових етапах.

    Для забезпечення повноцінного розвитку кожної дитини використовуються різні типи та види занять.

 

 Навчання у формі заняття починаються з 3-го року життя. Тривалість прямого навчання у продовж організованої пізнавальної діяльності однієї дитини або окремої групи дітей відповідає таким вимогам:

 •  3-й рік життя  до 30 хвилин;
 •  4-й рік життя до 50 хвилин;
 •  5-й рік життя до 70 хвилин;
 •  6-й рік життя до 2 годин.

У відповідності до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України «Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі» у дошкільному закладі використовується блочно-тематичне перспективне планування, яке передбачає планування занять та всіх видів дитячої діяльності за певною лексичною темою і дозволяє сформувати у дітей цілісне сприймання світу, забезпечує оптимальне поєднання різних розділів програми, напрямків і форм діяльності колективу та освітньо-виховної роботи з дітьми.

Серед багатьох чинників, що забезпечують необхідний рівень розвитку дитини, одним з головних, на нашу думку, є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим психофізіологічним особливостям дошкільника. Вона обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, їжі, діяльності, рухах. Тому режим дня для дітей різного віку у нашому ДНЗ враховує:

 •   тривалість активної діяльності, що відповідає межі функціональної працездатності нервової системи;
 • певну кількість годин сну для повноцінного відпочинку;
 • послідовність та чергування прийому їжі, сну та активної діяльності з урахуванням можливостей організму дитини.

Режим дня у нашому дошкільному закладі розробляється і затверджується адміністрацією  та враховує всі можливі нестандартні ситуації: несприятливу погоду, карантин та періоди підвищеної захворюваності. У ньому визначається: тривалість сну для кожної вікової групи; загальна тривалість прогулянки протягом дня; норми інтелектуальних та фізичних навантажень.

         Таким чином, організація гнучкого режиму дня в нашому дошкільному закладі передбачає заздалегідь продуману та сплановану систему, що враховує основні фізіологічні принципи працездатності організму, вікової особливості дошкільників, потреби батьків та можливі непередбачені ситуації, які виникають у повсякденній роботі кожного дитячого садка.