Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла - садок № 89 "Кульбабка" загального типу
Структура і органи управління


 

УПРАВЛІННЯ  ДНЗ №  89 ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗАСНОВНИКОМ

 

Засновником (власником) є Краматорська міська рада.

Безпосереднє керівництво роботою ДНЗ № 89 "Кульбабка" здійснює його завідувач

Постійно діючий колегіальний орган в ДНЗ № 89 "Кульбабка" – педагогічна рада.

До складу педради входять: завідувач, педагогічні та медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Педагогічна рада закладу:

– оцінює результативність виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;

– розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу:

– визначає план роботи та педагогічне навантаження працівників;

– затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

– аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності, стан організації освітнього процесу;

– визначає шляхи співпраці ДНЗ із сім’єю;

– розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників ДНЗ;

– заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

– затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

– розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільний навчальний заклад.

Органом громадського самоврядування ДНЗ є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників ДНЗ – 70%, батьків – 30%. Термін їх повноважень становить 1 рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

– обирають раду , її членів , встановлюють термін її повноважень;

– заслуховують звіт завідувача ДНЗ з питань статутної діяльності закладу, голови ради дошкільного закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

– розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності;

– затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ДНЗ.

У період між загальними зборами діє рада.

Кількість засідань визначається за потребою. Засідання ради ДНЗ є правомірним,якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів. До складу ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.